ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ МЕНЕДЖМЕНТТЕ БАСШЫ ТҰЛҒА ЖӘНЕ БИЛІК МӘСЕЛЕЛЕРІМАЗМҰНЫ

Кіріспе………………………………………………………………………………….4

1-БӨЛІМ Психологиялық менеджменттің психология саласы

болып қалыптасуының теориялық негіздері ……………………………………………..6

11 Психологиялық менеджменттің ќолданбалы психология саласы ретінде қалыптасуы…………………………………………………………………………………………………….6

1.2 Психологиялық менеджментте басшы және билік

мәселелері ……………………………………………………………………………22

2- БӨЛІМ Психологиялық менеджментте басқару әрекетіндегі басшы

және билік тәжірибесі мен шеберлігі………………………………………………………..36

2.1 Психологиялық менеджментте басшыныњ т±лѓалыќ психологиялық ќасиеттері…………………………………………………………………………………………………….36

2.2 Психологиялық менеджментте басќарушы әрекетінің тиімділігі мен

негізгі єдістері………………………………………………………………………………………………44

Қорытынды………………………………………………………………………..75

Пайдаланған әдебиет тізімі………………………………………………………76

Қосымша……………………………………………………………………………79

Кіріспе

Зерттеудің көкейкестілігі. Қазақстан Республикасындағы білім беру жүйесінің басты міндеті ғылым мен тәжірибенің жетістіктері негізінде алынған білімді нақты жағдайда пайдалану икемділігін меңгерген, өз бетінше дұрыс, тиімді шешімдер қабылдауға қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру болып табылады [1]. Психологиялық мнеджмент ѓылым ретінде ењбек ±жымы қызметін басқару мәселесін шешуде қолданылатын психологиялық білімі

Басқарушы т±лѓасы жалпы психология, ењбек психологиясы, инженерлік психологиялық пәндер қатарымен оқылады. Сонымен бірге ж±мысшы топ немесе ењбек ±жымы әлеуметік және педагогикалық психологияда қарастырылады. Басқару психологиясыныњ айрықша ерекшілігін оныњ обьектісі болатын адамдардыњ ±йымдастырылѓан қызметі қ±райды. ¦йымдастырылѓан қызмет-б±л адамдардыњ ортақ қызыѓушылыѓымен немесе мақсаттарымен, симпатияларымен немесе қ±ндылықтарымен біріккен к‰нделікті жай қызметі емес. Б±л адамдардыњ бір ±йымѓа біріккен сол ±йымныњ ережелерімен нормаларына баѓынатын және экономикалық, технологиялық, қ±қықтық, ±йымдық және корпоративтік талаптарѓа сәйкес оларѓа қойылѓан бірлескен ж±мысты орындайтын қызметі болып табылады.

¦йымныњ ережесі, нормалары талаптары тек қана ±йымда ѓана болатын адамдар арасындаѓы ерекше психологиялық қарым — қатынасты туындатады: ол адамдардыњ басқарушылық қарым-қатынастары. Әлеуметік психологиялық қатынас адамдардыњ біріккен іс-әрекетініњ мақсаттары мен міндетері және қ±ндылықтары мен сонымен бірге шын мазм±ны мен келіскен адамдардыњ µзара қатынастары ретінде кµрініс табады. Басқару қатынасы ±йымдасқан біріккен қызметті қ±рап оны ±йымдасқан т‰рге келтіреді. Басқаша айтқанда б±л қызметініњ байланысты қатынас емес, ол біріккен іс-әрекетті қ±райтын қатынас болып табылады. Әлеуметтік психологияда басқарушы, оныњ мінезі т‰сініктігі болмайтын т±тас жеке әлеуметтік топтыњ бµлігі, элементі ретінде кµрініс табады [2].

Басқару психологияда жеке ж±мысшыда, әлеуметтік топта, ±жымда басқару жоспарында олардыњ анализі толық емес. Олар кіретін ±йым контексінде кµрініс табады. ¦йымдаѓы басқарушы т±лѓасын зерттеу, ±йымныњ әлеуметтік психологиялық қ±рылымѓа әсерініњ анализі және ±жымныњ дамуы — б±ныњ бәрі және басқа да мәселелер бізді басқару психологиясын м±қият зерттеуге итермелеген ж±мысымныњ µзектілігін қ±райды.

Бізді қызықтыратын мәселе — Басқарушы тұлға және билік мәселесі. Біріншіден, т±лѓаныњ кµптеген ќасиеттері, белгілері, сипаттары ішінде басќару психологиясы басќару єрекетін ж‰зеге асыруѓа кµмектесетіндерін ерекшелейді. Білімніњ б±л саласы жалпы т±лѓаны емес, басќарушы, ±йымдастырушыныњ т±лѓасы зерттейді. Басќару психологиясын т±лѓа мєселелері ќызыќтырмай, тек басќарушыныњ к‰шті жєне єлсіз жаќтарына ѓана назарын бµледі деуге болмайды. Ѓылымныњ б±л салаларыныњ назарына ќатардаѓы ќызметкерлер де т‰седі. Басќарушы ќызметкерлерініњ т±лѓалыќ ерекшеліктерін олармен µзара ыќпалы, ал кейде оларѓа єсер ету ‰шін білу керек. Біздің зерттеу жұмысымызда басқарушының өзіндік дамуы мен кереметтенуі мәселесіне біз мына проблемаларды қарастыру жөн деп ойлаймыз: басшы тұлғасының психологиялық дамуы, оның атқаратын негізгі функциялары, басшының психологиялық көрінісі, оның жеке-дара басқару стилдері, жұмысын жоспарлау, т.б. мәселелер.

Зерттеу мақсаты. Басқару процесінде басшының тұлғалық және билік ерекшеліктерін психологиялық тұрғыдан зерттеу.

Зерттеу нысаны. Басшы тұлғаның психологиясы және билік мәселелері

Зерттеу пәні. Басшы тұлға және оның билік жасау процессі

Зерттеудің міндеттері:

1. Басшы тұлғаға және оның іс әрекетіне психологиялық тұрғыдан сипаттама беру.

2. Басшы тұлғасының билік мәселелерін анықтау.

3. Басшы тұлғасының дамуына ықпал ететін факторларды анықтау.

4. Басшының кәсіби маңызды қасиеттерін анықтау тәсілдерін іс-жүзінде пайдалану.

Зерттеудің ғылыми болжамы: егер басқарушы тұлғасын психологиялық тұрғыдан зерттеп, билік міселелеріне сипаттама берсек, оны кәсіби психологиялық функцияларын қолдану тәсілдері мен әдістемелерімен қамтамасыз етсек, оны нәтижеге бағдарланған басқару үрдісінде пайдалансақ, онда басқарушы тұлғасының психологиялық білім сапасының дамуы жаңа сапалық деңгейге көтеріледі, өйткені басқарушының психологиялық функцияларын, басқару стильдерін, басқару әдістерді қолдану басқару психология мазмұнын тиімді меңгеруге ықпал етеді.

Зерттеу көздері: психология, әлеуметтік психология, психологиялық менеджмент туралы еңбектер.

Зерттеудің әдістері: Зерттеу проблемасы бойынша философиялық, психологиялық, педагогикалық және ғылыми-әдістемелік әдебиеттерге теориялық талдау жасау, салыстырмалы талдау, әңгіме, сауалнамалар жүргізу, тестілеу, анкета жүргізу.


Бөлім: Психология

Добавить комментарий