КӘСІБИ ОҚЫТУДЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІМАЗМҰНЫ

Кіріспе………………………………………………………………………..3

І БӨЛІМ Кәсіби оқытудың психологиялық мазмұны мен теориялық негіздері

1.1 Кәсіби оқытудың психологиялық міндеттері мен мазмұны…………..7

1.2 Кәсіби оқыту психологиясының зерттеу мәселесі — еңбек субъектінің қызметтік күйлері

ІІ БӨЛІМ Кәсіби оқыту психологиясында маман тұлғасының қалыптасуының практикалық мазмұны мен технологиясы

2. Кәсіби оқыту психологиясында маман тұлғасының қалыптасуының мазмұны…….29

2.2 Кәсіби оқыту психологиясында зерттеу әдістері ……………..38

ІІІ Қорытынды………………………………………………………………..57

ІІІ Пайдаланаған әдебиеттер ……………………………………………………………….58

ІҮ Қосымша…………………………………………………………………….61

Кіріспе

Зерттеудің көкейкестілігі. Қазақстан Республикасындағы білім беру жүйесінің басты міндеті ғылым мен тәжірибенің жетістіктері негізінде алынған тиімді шешімдер қабылдауға қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру болып табылады.

Жұмыс үжымының т±лѓасы жалпы психология, ењбек психологиясы, инженерлік психологиялық пәндер қатарымен оқылады. Сонымен бірге ж±мысшы топ немесе ењбек ±жымы әлеуметік және педагогикалық психологияда қарастырылады. Кәіби психологиясыныњ айрықша ерекшілігі оныњ обьектісі болатын адамдардыњ ±йымдастырылѓан қызметі қ±райды, ал ұйымдастырылѓан қызмет — б±л адамдардыњ ортақ қызыѓушылыѓымен немесе мақсаттарымен, симпатияларымен немесе қ±ндылықтарымен біріккен к‰нделікті жай қызметі емес. Б±л адамдардыњ бір ±йымѓа біріккен сол ±йымныњ ережелерімен нормаларына баѓынатын және экономикалық, технологиялық, қ±қықтық, ±йымдық және корпоративтік талаптарѓа сәйкес оларѓа қойылѓан бірлескен ж±мысты орындайтын қызметі және сол топтарда жұмыс барысында пайда болатын түрлі психикалық жағдайларды тиімді шешу болып табылады.

Педагогикалық қызметкерлердің кәсіби мәнді сапалары мен шығармашылық әлеуетін дамыту үшін осы кезге дейін мамандардың пәндік кәсіби аймақтары аясында қызмет етіп келген біліктілікті арттыру жұмысындағы тәжірибеге түбегейлі өзгерістер енгізу қажеттілігі күн санап артып отыр деуге болады. Сондықтан мұғалімдер мен басқа да педагогикалық мамандардың біліктілігін арттыру ісімен айналыса отырған жүйенің де өз жұмысының мазмұнын, құрылымын өзгертіп, жаңа дидактикасын жасау кезек күттірмейтін өзекті мәселелер қатарына жатады.

Кәсіби оқытуда психикалық қатынасы ±йымдасқан біріккен қызметті қ±рап оны ±йымдасқан т‰рге келтіреді. Басқаша айтқанда б±л қызметініњ байланысты қатынас емес, ол біріккен іс-әрекетті қ±райтын қатынас болып табылады. Әлеуметтік психологияда басқарушы, оныњ мінезі т‰сініктігі болмайтын т±тас жеке әлеуметтік топтыњ бµлігі, элементі ретінде кµрініс табады.

Адам психологиясының қалыптасуында ынтымақтасқан еңбек әрекетінің алатын орны да ерекше екенін халқымыз жақсы түсінген. Мәселен, “Көп еңбегің көп көңілді” деп, еңбек қана адамға зор қуат беріп, оның қажеттігін көтеріп, психикасын байытатып, жалғыз кісінің өндіргені тамшыдай болса, көптің өндіретіні дариядай болатындығы тебірене жырлаған. Шығыстың ұлы ойшылдары Әбу Насыр Әл-Фараби (870-968) , Қ.А.Ясауи, Жүсіп Баласағұни (1021-?) еңбектерінде, қазақтың ойшыл-ағартушылары Шоқан Уәлиханов (1835-1865), Абай Құнанбаев (1845-1904), аѓартушы-педагогі Ыбырай Алтынсарин (1841-1868) т.б. өз шығармаларында еңбек тәрбие идеяларының мәнін ашуға атсалысты.

Зерттеу мақсаты. Кәсіби оқытуды психологиялық тұрғыдан зерттеу.

Зерттеу нысаны. Кәсіби оқытудың психологялық негіздері.

Зерттеу пәні. Кәсіби оқыту үрдісі

Зерттеудің міндеттері:

— Кәсіби оқытудың психологиялық міндеттері мен мазмұнын ашып көрсету;

— Кәсіби оқытудың субъектісі тұлғасын қалыптастыруға әсер етеін факторларға психологиялық сипаттама беру;

— Кәсіби оқыту субъектінің жұмысқа қабілеттілігін анықтау;

— Кәсіби оқыту субъектінің қызметтік күйлердің жалпы сипаттама беру;

— Кәсіби оқытуды психологиялық зерттеу әдістері және оларды практикада пайдалану жолдарын анықтау.

Зерттеудің ғылыми болжамы: егер кәсіби оқытуды психологиялық тұрғыдан зерттеп, оның қызметтік күйлерін анықтам, оларды басқару шарттарын және тиімді жолдарын анықтасақ, онда кәсіби оқыту әрекетінде еңбек субъектісінің психологиялық және қызметтік күйлер туралы білім сапасының дамуы жаңа сапалық деңгейге көтеріледі, өйткені кәсіби оқыту субъектісінің психологиялық функцияларын тиімді басқарып, практикада қолдансақ, кәсіби оқытудың психология мазмұнын дұрыс меңгеруге ықпал етеді.

Зерттеу көздері: психология, әлеуметтік психология, психологиялық менеджмент туралы еңбектер.

Зерттеудің әдістері: Зерттеу проблемасы бойынша философиялық, психологиялық, педагогикалық және ғылыми-әдістемелік әдебиеттерге теориялық талдау жасау, салыстырмалы талдау, әңгіме, сауалнамалар жүргізу, тестілеу, анкета жүргізу.

Қорғауға ұсынылатын негізгі қағидалар: Қазіргі қоғамда кәсіптік міндеттерді орындау барысында адамның физиологиялық қорының деңгейіне талаптардың жоғарылауына, еңбектің көп түрлерінің жауапкершілігі мен кауіптілігіне, күрделілігіне, біздің өміріміздің барлық салалары мен формаларындағы әлеуметтік-экономикалық және техникалық дамуының ерекшеліктеріне байланысты адамның еңбек қызметі туралы психологиялық білімдердің рөлі жоғарылап жатыр.


Бөлім: Педагогика

Добавить комментарий