Компьютерлік желілердегі ақпаратты қорғаудың хаостық криптографиялық жүйесіМазмұны
Мазмұны…..5
Кіріспе…7
1 Қазіргі замандағы ақпаратты криптографиялық қорғау әдістеріне талдау жүргізу…….9

1.1 Ақпаратты криптографиялық қорғау………9
1.2 Криптоанализ……11
1.3 Криптографияның математикалық негіздері…13
1.3.1 Ақпарат теориясы……….13
1.3.2 Күрделілік теориясы…16
1.3.3 Сандар теориясы……..17
1.4 Криптографияның негізгі шифрлеу алгоритмдері…..19
1.4.1 Симметриялық шифрлеу алгоритмдері.19
1.4.2 Ашық кілтті криптография………..24
1.5 Кездейсоқ сандардың криптографиялық генераторлары……28
1.6 Компьютерлік желілердегі ақпаратты қорғау……….30
1.2 Детерминделген хаос……31
1.2.1 Криптография және хаос…34
1.2.2 Криптография мен хаостық динамиканың өзара байланысы…37
1.2.2 Хаос және псевдохаос….42
1.2.4 Толқымалы үтірі бар математика негізіндегі псевдохаос……43
2 Компьютерлік криптографиядағы детерминделген хаос жүйесін басқаруды іске асыру……46

2.1 Лоренцтің сызықсыз дифференциалдық теңдеулер жүйесін теориялық зерттеу………46

2.1.1 Теориялық зерттеудің қорытындысы …51

2.2 Жасап шығарылған жүйені тәжірибелік іске асыру…..52

2.2.1 Бағдарламалық ортаны таңдау негіздемесі…..53
2.2.2 Итерациялық криптографиялық алгоритмді іске асыру….54
2.2.3 Программаның графикалық интерфейсі…55
2.2.4 Программаның модульдерін сипаттау…..60
2.2.5 ЭЕМ-нің аппараттық бөліктеріне қойылатын талаптар……..62
2.2.6 Программаның функионалдық модульдерін жүзеге асыру.63
2.3 Алынған нәтижелерге талдау жасау…63
2.3.1 Генератордың қасиеттері..63
2.3.2 Шифрленген бейнекескіндерге талдау жасау…64
3. “Компьютерлік желілердегі ақпаратты хаостық криптографиялық қорғау жүйесі ” программалық қосымшасын құрудың экономикалық негізделуі….66

3.1 Программалық өнімді құруға кететін шығынды анықтау..

3.1.1. Еңбек ақыны төлеуге кететін шығындар.66
3.1.2. Машиналық уақытқа кететін шығындар….67
Жалпы шығындарды есептеу….67
3.2 Ақпаратты криптографиялық қорғау программасын қолданудың экономикалық тиімділігі…….70

3.2.1 Енгізілетін қосымшаны қолдануға дейінгі салыстырмалы түрде қорғанудың деңгейі бар ақпаратты криптографиялық қорғауға кететін шығындар….70

3.2.2 Ақпаратты қорғаудың программалық қосымшасын қолданудың тиімділігі….71

4 Еңбекті қорғау….73
4.1. Еңбекті қорғауды ұйымдастыру мәселелері…..74
4.2. ЭЕМ-де жұмыс істеу барысындағы өндірістік санитария…75
4.2.1. Микроклиматқа қойылатын санитарлық-гигиеналық талаптар 75
4.2.2. Жарықтандырға қойылатын санитарлық-гигиеналық талаптар 76
4.2.3. Шуға қойылатын санитарлық-гигиеаналық талаптар….76
4.2.4. Зиянды сәулелерден және электромагниттік өрістерден қорғану..77

4.3. ЭЕМ-де жұмыс істеу барысындағы техника қауіпсіздігі……77
4.4. Өрт қауіпсіздігі.Электр қауіпсіздігі……78
Қорытынды….80
Қолданылған әдебиеттер тізімі…..81
Қосымша А……..80
Қосымша Б…….81


Бөлім: Информатика

Добавить комментарий